contents

home ABOUT US Contact Us

Contact Us

Contact Us
Head Office

#323 Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan (#528-1 Ujeong-dong), Republic of Korea (POSTAL CODE) 44538
Tel. +82-52-920-0114 / Email : kea@energy.or.kr

Branch Office

Seoul Branch Office

#301, 3 Gongwon-ro, Guro-gu, Seoul, 152-842 Rep. of Korea
Tel. +82-2-862-5201~7 / Fax. +82-2-862-5203

Busan/Ulsan Branch Office

#806, 55, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan(48058), Republic of Korea
Tel. +82-51-999-6834 / Fax. +82-51-503-7742

Incheon Branch Office

YWCA Bldg., Incheon 8, Jeonggak-ro, Nam-gu, Incheon, 405-835 Rep. of Korea
Tel. +82-32-432-7031 / Fax. +82-32-432-7030

Chungbuk Branch Office

16 Jungheong-ro, Sangdang-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do, 360-810 Rep. of Korea
Tel. +82-43-296-0363~4 / Fax. +82-43-296-036

Gwangju/Jeonnam Branch Office

123 Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, Gwangju, 500-712 Rep. of Korea
Tel. +82-62-602-0050 / Fax. +82-62-223-2362

Daejeon/Chungnam Branch Office

FUTRUE ENERGYUM, 480, Daedeok-daero, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
Tel. +82-42-525-0365 / Fax. +82-42-523-3441

Gyeonggi Branch Office

388, Poeun-daero , Suji-gu, Yongin-si, Gyeuonggi-do, 448-994 Rep. of Korea
Tel. +82-31-260-414 / Fax. +82-31-260-4628

Daegu/Gyeongbuk Branch Office

52 Seongsegongdan-ro, Dalseo-gu, Daegu, 704-801 Rep. of Korea
Tel. +82-53-751-0366, +82-53-580-7902 / Fax. +82-53-751-0555

Jeonbuk Branch Office

2F(Main Bldg.), 164 Palgwajeon-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 561-736 Rep. of Korea
Tel. +82-63-212-7082 / Fax. +82-63-212-9082

Gyeongnam Branch Office

362 Woni-daero, Uichang-gu, Chanwon-si, Gyeongsangnam-do, 641-966 Rep. of Korea
Tel. +82-55-212-1147~9 / Fax. +82-55-212-1151

Gangwon Branch Office

2F, 2357 Gyeongchun-ro, Chuncheon-si, Ganswon-do, 200-938 Rep. of Korea
Tel. +82-33-248-8414 / Fax. +82-33-256-3914

Jeju Branch Office

5F, 17 Yeonbuk-ro, Jeju-si, Jeju-do, 690-802 Rep. of Korea
Tel. +82-64-746-4697 / Fax. +82-64-747-2682